KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Katarzyna Piosik-Szaranek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „FKT Katarzyna Piosik-Szaranek” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szelągowskiej 27, 61-626 Poznań (dalej „Administrator”).

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na wyżej wskazany adres lub na adres e-mail: biuro@wielkopolskaspizarnia.pl lub telefonując pod numer: +48 783 628 798.

 1. Odbiorcy danych i podmioty którym przetwarzanie powierzono

Administrator danych może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom i osobom świadczącym usługi prawne i księgowe ma rzecz Administratora oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą mailową na podstawie udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Kategorie przetwarzanych danych

Administrator danych będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrazili Państwo zgodę, tj. do czasu zakończenia korespondencji zapoczątkowanej wiadomością wysłaną za pośrednictwem formularza. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do tego, aby Administrator danych przetwarzał Państwa dane;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z praw określonych w lit. a) – f) powyżej należy skontaktować się z Administratorem danych, do którego dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator na podstawie danych otrzymanych z formularza nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, wywołujących skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.