REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH „WIELKOPOLSKA SPIŻARNIA”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki nabywania i użytkowania przedpłaconych Kart Podarunkowych Wielkopolska Spiżarnia (dalej jako „Karta Podarunkowa”).

1.2. Wydawcą Karty Podarunkowej jest Katarzyna Piosik-Szaranek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „FKT Katarzyna Piosik-Szaranek” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, NIP 7822272780, REGON 388182552.

1.3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Karta Podarunkowa elektroniczny bon towarowy na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.wielkopolskaspizarnia.pl, dla którego został wydany, limitowanego kwotą ustaloną na Karcie Podarunkowej;

  2. Sprzedający – Katarzyna Piosik-Szaranek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „FKT Katarzyna Piosik-Szaranek” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, NIP 7822272780, REGON 388182552;

  3. Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Sprzedającego Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Sprzedającemu środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej;

  4. Posiadacz – osoba fizyczna, która weszła w posiadanie Karty Podarunkowej poprzez jej zakup lub została jej ona przekazana przez Nabywcę.

  5. Kod Aktywacyjny – 5-cyfrowy ciąg znaków służący do aktywacji Karty Podarunkowej zakupionej w sklepie internetowym www.wielkopolskaspizarnia.pl

  6. Towary – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.wielkopolskaspizarnia.pl

  7. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się także do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego.

1.4. Użytkownik Karty Podarunkowej poprzez aktywację w sposób określony w niniejszym Regulaminie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.

§ 2. OGÓLNE INFORMACJE O KARCIE PODARUNKOWEJ

2.1. Karta Podarunkowa jest kartą typu pre-paid (karta przedpłacona), stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, która umożliwia dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej sklepu internetowego www.wielkopolskaspizarnia.pl.

2.2. Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.

2.3. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

2.4. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych

§ 3. ZAKUP KARTY PODARUNKOWEJ

3.1. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe na stronie internetowej www.wielkopolskaspizarnia.pl.

3.2. Istnieje możliwość dokonania płatności za zamówioną kartę podarunkową poprzez „przelew lub płatność kartą” za pośrednictwem systemu PayU, za który odpowiada PayU S.A, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, www.poland.payu.com, KRS 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444.

3.3. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania w formie elektronicznej zakupionej przez Nabywcę Karty Podarunkowej, a następnie do zapewnienia możliwości jej realizacji w sklepie internetowym www.wielkopolskaspizarnia.pl, dla którego została wydana. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Sprzedającemu środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w oznaczonym terminie ważności Karty Podarunkowej.

3.4. Deklarowana kwota zasilenia Karty Podarunkowej może być opłacona kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu PayU wskazanego w pkt. 3.2. Regulaminu. W przypadku płatności przelewem Nabywca zobowiązany jest do dokonania przelewu na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. 

3.5. W sklepie internetowym www.wielkopolskaspizarnia.pl istnieje możliwość zakupu karty podarunkowej o wartości zasilenia 50 zł, 100 zł, 200 zł oraz 300 zł.

3.6. Karta Podarunkowa zakupiona w sklepie internetowym www.wielkopolskaspizarnia.pl jest aktywowana za pomocą Kodu Aktywacyjnego, który zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas zakupu Karty Podarunkowej. Nabywca lub Posiadacz może korzystać z Karty Podarunkowej natychmiast od momentu jej aktywacji.

3.7. Termin ważności Karty będzie wynosić 6 miesięcy od daty jej zakupu. Po upływie 6 miesięcy od zakupu Karta Podarunkowa traci ważność, a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi.

3.8. Saldo dostępnych środków na Karcie Podarunkowej nie może być zwiększone poprzez ponowne jej zasilenie. Po wykorzystaniu dostępnego limitu kwotowego Karta Podarunkowa traci ważność.

3.9. W przypadku Kart Podarunkowych nabywanych w sklepie internetowym www.wielkopolskaspizarnia.pl, Sprzedający ma prawo do przeprowadzenia elektronicznej weryfikacji tożsamości lub danych Nabywcy w celu przeciwdziałania oszustwom finansowym.

3.10. Nabywca Karty Podarunkowej zakupionej w sklepie internetowym www.wielkopolskaspizarnia.pl będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 3.11 niniejszego regulaminu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową na adres: biuro@wielkopolskaspizarnia.pl. Zwrot płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przelewem bankowym. 

3.11 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania w przypadku zawarcia przez Nabywcę umowy, której przedmiotem są Karty Podarunkowe całkowicie lub częściowo wykorzystane przed upływem terminu do odstąpienia.

§ 4. ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ

4.1. Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej jest opłacenie Karty Podarunkowej poprzez dokonanie przelewu bankowego bądź płatności kartą za pośrednictwem systemu PayU za zakupioną Kartę Podarunkową w wysokości wybranej kwoty.

4.2. Zamówienie zostanie potwierdzone po uznaniu rachunku Sprzedającego należną kwotą. Sprzedający będzie zobowiązany świadczyć usługi na rzecz Użytkownika nie wcześniej niż po zaksięgowaniu należności na rachunku Sprzedającego. Po otrzymaniu należności Sprzedający rozpocznie realizację zamówienia.

4.3. Karty Podarunkowe zamawiane w sklepie internetowym www.wielkopolskaspizarnia.pl wymagają aktywacji po przesłaniu ich Nabywcy. Wynika to wyłącznie ze względów bezpieczeństwa i pomaga zapobiegać wykorzystaniu Kart Podarunkowych przez nieuprawnione osoby trzecie, które weszły w ich posiadanie w drodze kradzieży lub oszustwa. Przed dokonaniem zakupu Nabywca informowany jest drogą mailową o tym, że dana Karta Podarunkowa wymaga aktywacji, oraz otrzymuje instrukcje dotyczące procedury aktywacyjnej oraz Kod Aktywacyjny wraz z potwierdzeniem.

4.4. Użytkownik Karty Podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.wielkopolskaspizarnia.pl oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być już zrealizowana. Informacje na temat terminu ważności Karty Podarunkowej można uzyskać pod adresem biuro@wielkopolskaspizarnia.pl

§ 5. ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 

5.1. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.wielkopolskaspizarnia.pl.

5.2. W momencie nabycia przez Użytkownika Karty Podarunkowej towarów pozostających w ofercie handlowej sklepu internetowego www.wielkopolskaspizarnia.pl, saldo Karty Podarunkowej zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej za sprzedane Towary.

5.3. Przy zapłacie ceny za nabywane Towary z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w formie zwrotu na rachunek bankowy bądź w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od aktualnej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty Towar, użytkownik Karty Podarunkowej może pokryć różnicę za pomocą przelewu lub karty płatniczej.

5.4. W przypadku zwrotu Towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej, przeprowadzonego na podstawie Regulaminu sklepu internetowego www.wielkopolskaspizarnia.pl, saldo Karty Podarunkowej użytkownika zwracającego Towary zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą cenie Towarów podlegających zwrotowi, a w przypadku braku takiej możliwości kwota odpowiadająca cenie Towarów podlegających zwrotowi zostanie zwrócona na rachunek bankowy Użytkownika Karty Podarunkowej.

§ 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy i reklamacje związane z Kartą Podarunkową

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Sprzedającego w drodze mailowej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji drogą mailową przez użytkownika Karty Podarunkowej.

6.2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy względem użytkownika Karty Podarunkowej wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.3. Wszelkie informacje w zakresie polityki ochrony danych osobowych sklepu internetowego www.wielkopolskaspizarnia.pl znaleźć można w Regulaminie sklepu internetowego www.wielkopolskaspizarnia.pl  

 § 7. Postanowienia końcowe

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Regulaminie sklepu internetowego www.wielkopolskaspizarnia.pl

7.2. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia siły wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa, czy też zmiany Regulaminu sklepu internetowego www.wielkopolskaspizarnia.pl, który może mieć wpływ na Regulamin Kart Podarunkowych bądź też uzasadnionych potrzeb Sprzedającego.

7.3. Sprzedawca poinformuje użytkowników Karty Podarunkowej o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej sklepu www.wielkopolskaspizarnia.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu nie naruszą praw nabytych przed dniem zmiany Regulaminu. Użytkownicy Kart Podarunkowych będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia i udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu.

7.4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2021 roku.